English Galician
The following criteria can be used to auto-apply or auto-show presets for processing modules:
Os seguintes recursos poden proporcionar unha comprensión máis profunda da funcionalidade dalgúns módulos de procesamento específicos:
[navigation](../module-reference/utility-modules/darkroom/navigation.md)
: Navigate and zoom the center view.
[image information](../module-reference/utility-modules/shared/image-information.md)
:Mostrar información da imaxe
[snapshots](../module-reference/utility-modules/darkroom/snapshots.md)
: Take and view snapshots for comparison with the current edit.
[configuración de impresión](../module-reference/utility-modules/print/print-settings.md)
: Axuste a configuración de impresión e inicie a impresión.
[duplicate manager](../module-reference/utility-modules/darkroom/duplicate-manager.md)
: View and manage duplicates.
[image information](../module-reference/utility-modules/shared/image-information.md)
:Mostrar información da imaxe
[tagging](../module-reference/utility-modules/shared/tagging.md)
: Manage tags.
[image information](../module-reference/utility-modules/shared/image-information.md)
:Mostrar información da imaxe
[image information](../module-reference/utility-modules/shared/image-information.md)
: Display information about the current image.
[image information](../module-reference/utility-modules/shared/image-information.md)
:Mostrar información da imaxe
[mask manager](../module-reference/utility-modules/darkroom/mask-manager.md)
: View and edit drawn shapes.
[image information](../module-reference/utility-modules/shared/image-information.md)
:Mostrar información da imaxe
[histogram](../module-reference/utility-modules/shared/histogram.md)
: A graphical depiction of the image's light levels and colors.
A [filmstrip](../module-reference/utility-modules/shared/filmstrip.md) debaixo da imaxe permítelle seleccionar máis imaxes .
[module order](../module-reference/utility-modules/darkroom/module-order.md)
: Choose the order in which processing modules are executed in the pixelpipe.
[collect images](../module-reference/utility-modules/shared/collect-images.md)
: Filtra a lista de imaxes mostradas na táboa de luz.
[styles](../module-reference/utility-modules/lighttable/styles.md)
: Quick access menu for styles.
[collect images](../module-reference/utility-modules/shared/collect-images.md)
: Filtra a lista de imaxes mostradas na táboa de luz.
[focus peaking](../module-reference/utility-modules/shared/focus-peaking.md)
: Toggle focus peaking mode.
[image information](../module-reference/utility-modules/shared/image-information.md)
:Mostrar información da imaxe
[color assessment](../module-reference/utility-modules/darkroom/color-assessment.md)
: Toggle the ISO12646 color assessment view.
[collect images](../module-reference/utility-modules/shared/collect-images.md)
: Filtra a lista de imaxes mostradas na táboa de luz.
[clipping warning](../module-reference/utility-modules/darkroom/clipping.md)
: Toggle clipping warnings (right-click for options).
[configuración de impresión](../module-reference/utility-modules/print/print-settings.md)
: Axuste a configuración de impresión e inicie a impresión.
[gamut check](../module-reference/utility-modules/darkroom/gamut.md)
: Toggle gamut checking (right-click for options).
[image information](../module-reference/utility-modules/shared/image-information.md)
:Mostrar información da imaxe
[collections](../module-reference/utility-modules/shared/collections.md)
: Filter the list of images displayed in the map view.
[collect images](../module-reference/utility-modules/shared/collect-images.md)
: Filtra a lista de imaxes mostradas na táboa de luz.
mask preview settings axustes de impresión
crop settings configuración da cámara
This view allows you to print your images. Because printing is not easy, there are many technical aspects to be taken into account.
Esta vista é concernente a impresión. Xa que a impresión non é doada, hai que ter en conta moitos aspectos técnicos.
After selecting an image in the [lighttable view](../lighttable/_index.md) you can enter the [print settings](../module-reference/utility-modules/print/print-settings.md) module to adjust printer settings and initiate printing.
[configuración de impresión](../module-reference/utility-modules/print/print-settings.md)
: Axuste a configuración de impresión e inicie a impresión.
[collections](../module-reference/utility-modules/shared/collections.md)
: Filter the list of images displayed in the lighttable.
[collect images](../module-reference/utility-modules/shared/collect-images.md)
: Filtra a lista de imaxes mostradas na táboa de luz.